Van een nationaal Sportakkoord naar een lokaal Beweeg- en Sportakkoord Heusden

Nationaal Sportakkoord II

In de winter van 2022 werd het Nationaal Sportakkoord II gesloten. De minister van Sport, vertegenwoordigers van NOC*NSF, de sportbonden, organisaties van gemeenten, provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben het Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, getekend. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten.

In het akkoord staan zes ambities centraal:

1. Inclusie en diversiteit 
waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen zonder belemmeringen wordt nagestreefd

2. Ruimte voor sport en bewegen
om heel Nederland te voorzien van functionele, goede en duurzame sport- en beweegvoorzieningen;

3. Vitale sportaanbieders
om voor iedere Nederlander een passend, bereikbaar en toegankelijk sport- en beweegaanbod te hebben;

4. Sociaal veilige sport
zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten en bewegen;

5. Vaardig in bewegen
met de ambitie dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen (met focus op de groep van 0 tot 12 jaar);

6. Maatschappelijke waarde van topsport

vanuit de gedachte dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport.

Nationaal Preventieakkoord

Naast het Nationaal Sportakkoord is er ook een Nationaal Preventieakkoord 2018 gesloten waarin het verbeteren van de gezondheid van alle Nederlanders centraal staat. Waar mogelijk en passend zijn de ambities uit beide akkoorden aan elkaar verbonden. Het gaat dan onder andere om een toename van gezonde sportomgevingen waar niet wordt gerookt, verantwoord wordt om gegaan met alcohol en waar gezonde voeding ruimschoots beschikbaar is.

Wie zijn wij?

In navolging van het Nationaal Sportakkoord hebben we in Heusden een Lokaal Beweeg en Sportakkoord opgesteld. Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg- en maatschappelijke organisaties en gemeente zijn in 2020 met elkaar in gesprek gegaan om ambities en uitdagingen te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen.

Open en dynamisch karakter

Onze gezamenlijke ambities en de gemaakte afspraken staan beschreven in Beweeg- en Sportakkoord Heusden, aangevuld met een beschrijving van de toekomstige organisatie en communicatie.

Het Beweeg en Sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners kunnen aansluiten en dat ook nieuwe ambities en actiepunten kunnen worden toegevoegd.

In het Beweeg- en Sportakkoord Heusden zijn ambities geformuleerd op de thema’s: Inclusie en diversiteit, Vitale Sport- en Beweegaanbieders (Ruimte voor sport en bewegenVitale sportaanbieders en Sociaal veilige sport) en Vaardig in Bewegen.

Heb je een ondersteuningsvraag vul dan het Aanvraagformulier ondersteuning Beweeg- en Sportakkoord Heusden in.

Lokaal Preventieakkoord

 

Eind 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van een lokaal preventieakkoord. Samen met een grote groep partners, uit diverse sectoren, hebben we ervoor gezorgd dat dit plan er nu ligt.

Samen zorgen voor een gemeente waarin inwoners nog gezonder en gelukkiger leven!

Lees hier het lokaal-Preventieakkoord Heusden.

Vul hier het Aanvraagformulier Budget Preventieakkoord Heusden 2022 in.

Op 19 mei 2020 keurde de Vereniging voor Sport en Gemeenten het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord Heusden goed. Na ondertekening van het akkoord (op 10 september 2020) is de kopgroep (voorheen de klankbordgroep) de eigenaar van het akkoord. De regierol wordt belegd bij Stichting de Schroef. In het voorjaar van 2023 vond de herijking van het Beweeg- en Sportakkoord Heusden plaats.

Heb je een ondersteuningsvraag vul dan het Aanvraagformulier ondersteuning Beweeg- en Sportakkoord Heusden in.