Van een nationaal Sportakkoord naar een lokaal Beweeg- en Sportakkoord Heusden

Nationaal Sportakkoord

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. De minister van Sport, vertegenwoordigers van NOC*NSF, de sportbonden, organisaties van gemeenten, provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben het Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, getekend. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten.

In het akkoord staan zes ambities centraal:

1. Inclusief sporten en bewegen
waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen zonder belemmeringen wordt nagestreefd

2. Duurzame sportinfrastructuur
om heel Nederland te voorzien van functionele, goede en duurzame sport- en beweegvoorzieningen;

3. Vitale sport- en beweegaanbieders
om voor iedere Nederlander een passend, bereikbaar en toegankelijk sport- en beweegaanbod te hebben;

4. Positieve sportcultuur
zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten en bewegen;

5. Van jongs af aan vaardig bewegen
met de ambitie dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen (met focus op de groep van 0 tot 12 jaar);

6. Topsport die inspireert
vanuit de gedachte dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport.

Nationaal Preventieakkoord

Naast het Nationaal Sportakkoord is er ook een Nationaal Preventieakkoord 2018 gesloten waarin het verbeteren van de gezondheid van alle Nederlanders centraal staat. Waar mogelijk en passend zijn de ambities uit beide akkoorden aan elkaar verbonden. Het gaat dan onder andere om een toename van gezonde sportomgevingen waar niet wordt gerookt, verantwoord wordt om gegaan met alcohol en waar gezonde voeding ruimschoots beschikbaar is.

Wie zijn wij?

In navolging van het Nationaal Sportakkoord hebben we in Heusden een Lokaal Beweeg en Sportakkoord opgesteld. Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg- en maatschappelijke organisaties en gemeente zijn in de afgelopen maanden met elkaar in gesprek gegaan om ambities en uitdagingen te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen.

Open en dynamisch karakter

Onze gezamenlijke ambities en de gemaakte afspraken staan beschreven in Beweeg- en Sportakkoord Heusden, aangevuld met een beschrijving van de toekomstige organisatie en communicatie.

Het Beweeg en Sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners kunnen aansluiten en dat ook nieuwe ambities en actiepunten kunnen worden toegevoegd.

In het Beweeg- en Sportakkoord Heusden zijn ambities geformuleerd op de thema’s: Inclusief sporten en bewegen, Toekomst Sport- en Beweegaanbieder (Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale Sport- en beweegaanbieders en Positieve Sportcultuur) en Vaardig in Bewegen.

Heb je een ondersteuningsvraag vul dan het Aanvraagformulier ondersteuning Beweeg- en Sportakkoord Heusden in.

Lokaal Preventieakkoord

 

Eind 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van een lokaal preventieakkoord. Samen met een grote groep partners, uit diverse sectoren, hebben we ervoor gezorgd dat dit plan er nu ligt.

Samen zorgen voor een gemeente waarin inwoners nog gezonder en gelukkiger leven!

Lees hier het lokaal-Preventieakkoord Heusden.

Vul hier het Aanvraagformulier Budget Preventieakkoord Heusden 2022 in.

De geschiedenis tot het heden

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. De minister van Sport, vertegenwoordigers van NOC*NSF, de sportbonden, organisaties van gemeenten, provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben het Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, getekend. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Voor meer informatie over het Nationaal Sportakkoord, klik hier.

Op 19 mei 2020 keurde de Vereniging voor Sport en Gemeenten het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord Heusden goed. Na ondertekening van het akkoord (op 10 september 2020) is de kopgroep (voorheen de klankbordgroep) de eigenaar van het akkoord. De regierol wordt belegd bij Stichting de Schroef.

Extra middelen Sportakkoord 2022
De extra middelen maken het mogelijk om in het kader van het lokaal sportakkoord professionals in te zetten die de sport- en beweegsector versterken. Dit betreft met name de functies clubkadercoach, verenigingsmanager en sportparkmanager. In de verantwoording over de besteding van middelen dient u dan ook aan te geven of deze zijn besteed aan een clubkadercoach, verenigingsmanager en/of sportparkmanager. De uitkering is uitsluitend bedoeld voor 2022. Het is evenwel mogelijk de middelen te besteden in 2023. 

De inzet van middelen is ook mogelijk voor het realiseren van inclusieve speeltuinen en het maken van zwemafspraken ten behoeve van het vergroten van de zwemveiligheid voor kwetsbare kinderen.

De regeling vervalt per 1 januari 2024. Activiteiten in het kader van de regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022 dienen dan te zijn beëindigd.

Sportakkoord 2.0 2023-2026
Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen dat het Sportakkoord een vervolg krijgt voor de periode 2023 t/m 2026.  Het vervolg zal een update zijn van het huidige Sportakkoord. Er komen inhoudelijk geen grote koerswijzigingen. De focus zal liggen op het verbeteren van uitvoering. Wel komen er nieuwe inhoudelijke accenten aan de hand van vier nieuwe beleidsambities: 

1.     Vitale sportsector behouden en ontwikkelen;
2.     Bevorderen van kansengelijkheid in sporten en bewegen;
3.     Maatschappelijke waarde van topsport zichtbaar maken en vergroten; 
4.     Bevorderen van bewegen in het dagelijks leven.