Vitale van de Sport- en Beweegaanbieders

Sport en bewegen moet voor iedereen in Heusden toegankelijk en bereikbaar zijn. Sportaccommodaties en de openbare ruimte nodigen uit om met plezier en veilig te sporten en bewegen. Er is een passend aanbod dat aansluit bij de behoefte van de hedendaagse sporter in Heusden.

De sport- en beweegaanbieders hebben de basis op orde, geven invulling aan hun maatschappelijke rol en werken daarbij samen met andere aanbieders en partners. Verduurzaming is een maatschappelijke opgave waar we vanuit de sport onze bijdrage aan willen leveren door onze sportaccommodaties zoveel mogelijk te verduurzamen.

De thema’s duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders en positieve sportcultuur raken de sport en beweegaanbieder in de kern, want ze gaan over het verduurzamen van sportaccommodaties, het inrichten van de openbare ruimte,het toekomstbestendig maken van sport en beweegaanbieders en het creëren van een veilig en positief sportklimaat.

De thema’s hebben we samengebracht in: Vitale van de Sport en Beweegaanbieders

Duurzame Sportinfrastructuur

Bij de sport- en beweegaanbieders groeit steeds meer het besef dat een efficiënter gebruik en een betere exploitatie van de accommodaties van belang is. Samenwerking is noodzakelijk. Dit kan door bijvoorbeeld accommodaties, terreinen, materialen en kennis te delen. Daarnaast is inzetten op het innoveren van het sportaanbod en lidmaatschapsvormen en het bevorderen van maatschappelijk ondernemen belangrijk.

Om meer mensen te laten sporten en bewegen is het belangrijk om de openbare ruimte beweegvriendelijk en aantrekkelijk in te richten. We denken hierbij onder ander aan meer openbare beweeg- speelplekken (speelgroen), een beweegpad voor jong en oud inrichten en meer fietsroutes.

Een mooi voorbeeld/initiatief is het Vitaalpark Heusden waarbij het multifunctionele Sportpark De Schroef in ontwikkeling is.

Vitale sport- en beweegaanbieders

Traditionele verenigingen en het lidmaatschap van een sportvereniging staan meer onder druk. Steeds vaker beoefent men sport alleen of in een zelf georganiseerde groep van vrienden. Ook nieuwe aanbieders, zoals fitnesscentra, yogascholen, bootcampgroepen hebben in de afgelopen decennia de markt betreden. Er zijn verenigingen die kampen met een tekort aan trainers en vrijwilligers en hebben een terugloop van leden.

We willen investeren zodat er een groei komt van het aantal vitale sport- en beweegaanbieders. Een vitale sport- en beweegaanbieder is financieel gezond, kent diversiteit, heeft een deskundig kader en beschikt over voldoende vrijwilligers. Op maat verenigingsondersteuning bieden, kan hierbij helpend zijn.

Positieve sportcultuur

Een basisvoorwaarde om met plezier te kunnen sporten is een positieve sportcultuur. Het aantal sportverenigingen dat actief bezig is met het creëren van een veilig sport klimaat is in de afgelopen jaren gestegen. Toch blijven we het belangrijk vinden om aandacht te blijven besteden aan dit onderwerp. We denken hierbij aan kennisdeling, pedagogisch klimaat, vertrouwenspersonen en VOG regeling voor vrijwilligers.

De aandacht voor een gezonde sportomgeving neemt toe. Deze ontwikkeling willen we graag ondersteunen door mensen een goed voorbeeld te geven en een gezonde keuze laten maken door het bieden van een gezonde(re) keuze/aanbod in de sportkantine. Daarbij vinden we het belangrijk dat er gesport kan worden in een rookvrije omgeving.