Uitvoeringsbudget

Voor het waarmaken van de ambities is er vanuit het ministerie VWS uitvoeringsbudget beschikbaar. Voor Heusden was dat € 30.000,- in 2020 en  € 60.000,- in 2021. Tot nu toe was er een bedrag van € 30.000,- beschikbaar voor 2022. Inmiddels zijn er extra middelen toegezegd die het mogelijk maken om in het kader van het lokaal sportakkoord professionals in te zetten die de sport- en beweegsector versterken. Dit betreft met name de functies clubkadercoach, verenigingsmanager en sportparkmanager. In de verantwoording over de besteding van middelen dient u dan ook aan te geven of deze zijn besteed aan een clubkadercoach, verenigingsmanager en/of sportparkmanager. De uitkering is uitsluitend bedoeld voor 2022. Het is evenwel mogelijk de middelen te besteden in 2023. 

De inzet van middelen is ook mogelijk voor het realiseren van inclusieve speeltuinen en het maken van zwemafspraken ten behoeve van het vergroten van de zwemveiligheid voor kwetsbare kinderen.

De regeling vervalt per 1 januari 2024. Activiteiten in het kader van de regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022 dienen dan te zijn beëindigd.

Sportakkoord 2.0 2023-2026
Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen dat het Sportakkoord een vervolg krijgt voor de periode 2023 t/m 2026.  Het vervolg zal een update zijn van het huidige Sportakkoord. Er komen inhoudelijk geen grote koerswijzigingen. De focus zal liggen op het verbeteren van uitvoering. Wel komen er nieuwe inhoudelijke accenten aan de hand van vier nieuwe beleidsambities: 

1.     Vitale sportsector behouden en ontwikkelen;
2.     Bevorderen van kansengelijkheid in sporten en bewegen;
3.     Maatschappelijke waarde van topsport zichtbaar maken en vergroten; 
4.     Bevorderen van bewegen in het dagelijks leven.

De gemeente vraagt het uitvoeringsbudget aan en Stichting de Schroef beheert dit budget.

 

 

 

Gemeentelijke bijdrage

De gemeente Heusden besteedt jaarlijks circa € 4,5 miljoen aan sport en bewegen. Het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord is een extra plus bovenop de bestaande structurele middelen.

Inzet Adviseur Lokale Sport

Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord aan elke gemeente een Adviseur Lokale Sport en een aantal Services ter beschikking. Onze adviseur Marja Nieuwenhuis, verbonden aan SSNB, blijft beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het Beweeg- en Sportakkoord.

Lokaal kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde Services. De ambities en behoeften van verenigingen staan hierbij centraal. Op basis daarvan wordt met de Adviseur Lokale Sport en met Stichting de Schroef (gezien hun verbindende rol richting de sportverenigingen) bekeken welke services optimale ondersteuning bieden. Deze services worden door professionals uit de sport geleverd. 

NOC*NSF kan extra ondersteuning bieden in de vorm van procesbegeleiding. Ook dit kan door de Adviseur Lokale Sport worden aangevraagd.

Subsidies

Op nationaal en gemeentelijk niveau zijn diverse subsidiemogelijkheden mogelijk of fondsen om de projecten financieel te ondersteunen. We noemen er een aantal:

Gemeente Heusden: organisaties kunnen subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen zoals het aanbrengen van LED-verlichting, toepassing van een warmtepomp, het plaatsen van HR-glas, het aanbrengen van isolatie of het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren. Let op: de subsidieregeling geldt niet voor scholen en commerciële partijen! De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2022 (op is op)

BOSA: subsidie van 20% voor stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties, met extra subsidie van 10% voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid.

VSBfonds: iedereen doet mee. Dit fonds steunt – met geld, raad en daad – iedereen die actief wil meedoen. En iedereen die anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen, zodat iedereen een plek krijgt in onze diverse samenleving.

Jantje Beton: omdat kinderen nooit mogen stoppen met spelen, ook niet als je ouder wordt. Want spelen is niet alleen het belangrijkste onderdeel van een gezond leven, het is ook nog eens het leukste.

Stimuleringsbudget landelijke sport: Voor sportclubs is er naast het lokale stimuleringsbudget ook nog een subsidie beschikbaar van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen wanneer zij een project starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Lees hier meer

Kleine beweegsubsidievoor bewegingsstimulering van kinderen van nul tot vier jaar is een subsidie beschikbaar. Dat wordt beheerd door het Kenniscentrum Sport. Organisaties die zich richten op het activeren van (groot)ouders/verzorgers van kinderen van nul tot vier jaar kunnen een aanvraag doen. Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 februari 2020.