Binnen het thema Toekomst van de Sport- en Beweegaanbieder worden de volgende initiatieven uitgewerkt:

De samenwerking van sport- en beweegaanbieders met elkaar èn met andere partners op weg naar toekomstbestendigheid en multifunctionele sportparken stimuleren en versterken.

Openbare ruimte (nog) beweegvriendelijker inrichten. We denken o.a. aan een beweegpad voor jong en oud.

Het organiseren van kennisdeling en inspiratiebijeenkomsten op bestuurlijk en financieel vlak, vrijwilligers(beleid), sporttechnisch en pedagogische vlak.

Verenigingen op maat ondersteuning bieden op weg naar een vitale en toekomstbestendige vereniging.

Onderzoeken van nieuwe en flexibele vormen van lidmaatschap.

Investeren in een positieve sportcultuur. Dit willen we onder andere doen door kennisdeling en de inzet van vertrouwenspersonen. 

Het ondersteunen van verenigingen om gezonder eten en drinken aan te bieden. Het programma Team:Fit kan hier een bijdrage aan leveren.

Alle speeltuinen en beweegplekken in de gemeente Heusden rookvrij maken. Ook vinden we het belangrijk dat er toegewerkt wordt naar rookvrije sportverenigingen.

Waar mogelijk accommodaties meer open en vrij toegankelijk maken, ook voor niet leden. Waar mogelijk accommodaties, terreinen en materialen meer gaan delen.

Alle sportaccommodaties in de gemeente Heusden zoveel mogelijk verduurzamen.

Bewoners en toekomstige gebruikers actief betrekken bij de inrichting van de beweegvriendelijke openbare ruimte.