Binnen het thema Inclusief sporten en bewegen worden de volgende initiatieven uitgewerkt:

Het bevorderen van meer (kunnen) gaan sporten en bewegen door mensen met een beperking, ouderen, mensen met een migratieachtergrond, eenzame mensen en kwetsbare jongeren.

Beter inzicht in het huidige aanbod met daarbij ook de vraagzijde zodat het sport- en beweegaanbod beter afgestemd wordt op de behoeften, wensen en (on)mogelijkheden van specifieke (doel-) groepen. We willen waar mogelijk aansluiten bij Uniek Sporten. De Buurtsportcoach aangepast sporten heeft in haar werkplan 2020 al opgenomen om de vraagzijde in beeld te brengen en het netwerk verder te versterken.

Bevorderen van een intensievere samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg- en maatschappelijke organisaties en gemeente. Met als doel Inclusief sporten en bewegen te versterken door:

– uitwisselen van kennis en kunde

– zorg dragen voor een goede signalering van (kwetsbare) groepen/inwoners

– zorg dragen voor goede toeleiding/ doorstroom naar regulier sportaanbod vanuit een (leefstijl) interventie en/of professional

Bevorderen dat sport- en beweegactiviteiten ook vanuit het WMO kader meer worden aangeboden als daginvulling en dagbesteding. De wijkteams kunnen daar een belangrijke schakel in zijn.

Bevorderen van financiële toegankelijkheid. Dit willen we doen door bestaande financiële regelingen voor minder-draagkrachtigen te promoten onder doelgroepen en sportaanbieders en door de verbindingen te leggen met het gemeentelijke armoedebeleid.

Ondersteunen van sport- en beweegaanbieders door:

– het organiseren van inspiratiebijeenkomsten 

– het aanbieden van deskundigheidsbevordering voor bestuurders, trainers, coaches en begeleiders zodat zij voldoende kennis en kunde bezitten om specifieke (doel-) groepen te begeleiden bij hun sport- en beweegactiviteiten.

Bevorderen van een positieve sportcultuur zodat iedereen zich welkom voelt en met plezier kan sporten of bewegen.